English

Ersättningsutskottet utses av Elektas styrelse och bereder frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, utvärderar program för rörlig ersättning och tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Sammansättning

Ersättningsutskottet består av tre ledamöter utsedda av styrelsen på det första styrelsemötet efter valet av styrelse på årsstämman, för en period om ett år. Utskottet består av Laurent Leksell, som även är utskottets ordförande, Wolfgang Reim, Caroline Leksell Cooke och Cecilia Wikström. Verkställande direktören och koncernchefen deltar också vid utskottets möten och koncernens personaldirektör fungerar som utskottets sekreterare.

Ansvar

Ersättningsutskottets uppgift är att säkerställa en rättvis och rimlig omfattning och struktur på ersättningar till chefer inom Elekta. Sådana ersättningar ska vara utformade för att bidra till att skapa maximalt värde för aktieägare och kunder utan att ge avkall på koncernens konkurrenskraft. Ersättningarna ska vidare vara utformade för att säkerställa koncernens förmåga att attrahera, motivera och behålla chefer som är viktiga för att koncernen ska nå sina mål. Detta gäller ersättningsstrukturer för koncernledningen och för andra ersättningsstrukturer som omfattar samtliga chefer inom Elekta. Ersättningsutskottets uppgift är också att säkerställa successionsplanering och genomgång av chefsförsörjningsplaner för de övre chefsnivåerna och andra koncernkritiska befattningar, och att säkerställa könsfördelnings- och mångfaldsanalys och åtgärder. Utskottets uppgift är även att säkerställa kompetens för ledande befattningshavare, vilket inkluderar organisatoriska utvecklingsprogram. Utskottet arbetar i enlighet med instruktioner för ersättningsutskottet som antagits av styrelsen. Utskottet informerar styrelsen löpande och vidarebefordrar vid behov ärenden till styrelsen för beslut.

Läs mer om utskottet arbete, mötesnärvaro etcetera under 2018/19 i Elektas  Bolagsstyrningsrapport

Contact Investor Relations

Cecilia Ketels

Head of Investor Relations

cecilia.ketels@elekta.com